Estatuts i codi deontologic

Estatuts COMLL

Estatus del Col·legi de Metges de Lleida.

RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’adaptació dels Estatuts del Col·legi de Metges de Lleida a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.

—2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es publiqui al DOGC com a annex d’aquesta Resolució. Barcelona, 11 de desembre de 2009 MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA Consellera de Justícia

Accés als estatuts del col·legi de metges

Codi deontòlogic

El Codi de Deontologia aprovat a l'Assemblea de Metges de Catalunya celebrada al Palau de la Música Catalana el 16 de juny de 1997 va ser actualitzat, prèvia presentació al Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, per acord del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de 24 de gener de 2005.

Gestió de la Comissió Deontologia

Membres Càrrec
Montserrat Esquerda Aresté Presidenta
Jacint Cabau Rubies Secretari
Alfred Dealbert Aguilar Vocal
Maria Lluisa Madrid Valls Vocal
Emilio Maestre Mir Vocal
Ana B. Vena Martínez Vocal
Oriol Yuguero Torres Vocal

Accés al codi deontologic