Recepta Médica Privada

RECEPTA MÈDICA PRIVADA - Nou model a partir de 21-01-2013 Informació sobre la nova normativa de recepta mèdica. Nou model de recepta mèdica privada en paper a partir del 21 de gener de 2013 El Real Decreto 1718/2010 (BOE 20-01-2011) -es pot consultar a la part de la web col·legial Legislació diversa- ha modificat moltes de les condicions de prescripció i els aspectes formals de la recepta mèdica, derogant la disposició fins ara vigent de 1984. Aquestes noves condicions i el nou model de recepta mèdica hauran de complir-se obligatòriament a partir del dia 21 de gener de 2013. A continuació, us facilitem un resum de les condicions de prescripció i dels aspectes formals més rellevants. En breus dates us facilitarem un model de recepta mèdica privada en paper que serà la única recepta vàlida a partir de la data esmentada. Aquest model ha estat consensuat entre els quatre col·legis de metges de Catalunya.

Condicions de prescripció

Únicament es pot prescriure un sol medicament i un sol envàs en cada recepta, excepte en el següents casos, en els que es podran prescriure fins a quatre envasos:

  • Presentacions en unidosis i per via parenteral del grup terapèutic "J01 Antibacterianos para uso sistémico" excepte els subgrups J01E, J01M i J01R. En cas de presentacions orals es podrà prescriure fins a dos envasos, sempre que tinguin la mateixa Denominació Comú Internacional , dosi, forma farmacèutica i format.
  • Vials multidosis (excepte cartutxos multidosis) del grup terapèutic A10A "Insulinas y análogos".
  • Medicaments de diagnòstic hospitalari-
  • Les presentacions de medicaments autoritzats en unidosis quin embalatge primari coincideixi amb el seu acondicionament primari, es podrà prescriure un sol medicament i envàs per recepta, excepte que la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad n'autoritzi un nombre major mitjançant una resolució.

Fórmules magistrals i preparats oficinals: no es podran prescriure conjuntament en una mateixa recepta amb altres medicaments, i en cada recepta només es podrà prescriure una fórmula magistral o un preparat oficinal. Termini màxim de dispensació: 10 dies naturals des de la data de la prescripció excepte les vacunes individualitzades antialérgiques i vacunes individualitzades antibacterianes quin termini de validesa serà de 90 dies naturals. Dispensacions successives de tractaments crònics o medicaments de prescripció renovable: es consignarà obligatòriament la data de la prescripció o la data prevista per a la dispensació, indicant-se el número d'ordre de dispensació de cada recepta mèdica. En qualsevol cas, el termini màxim de durada d'un tractament que pot ser prescrit amb la recepta és de tres mesos ampliable fins a sis en cas de que les administracions sanitàries així ho determinin per a tractaments crònics. La prescripció conjunta de medicaments i de productes sanitaris no és possible. Estupefaents: resten exclosos d'aquesta nova regulació i es continuen regint per la seva normativa específica.

Aspectes formals de la nova recepta mèdica privada en paper

Format: Es composa de dos cossos: un cos constituït per la recepta pròpiament dita (que quedarà en poder de la oficina de farmàcia i un altre cos que és un full d'informació per al pacient que ha d'estar clarament diferenciat de la recepta com un separable de la recepta o com un imprès independent.

Dades obligatòries

Del pacient Nom i dos cognoms i any de naixement. DNI o NIE. Del medicament Denominació del principi actiu o denominació del medicament. Dosificació i forma farmacèutica i si escau,l'esment dels destinataris (lactants, nens, adults). Via o forma d'administració, si és necessari. Format: nombre d'unitats per envàs. Nombre d'envasos a dispensar. Posologia: nombre d'unitats d'administració per presa, freqüència de preses i durada total del tractament. Del prescriptor Nom i dos cognoms. Adreça i població de l'exercici professional. Número de col·legiat i l'especialitat oficialment acreditada que exerceixi. Signatura estampada personalment un cop complimentades les altres dades de la recepta. Altres dades Data de la prescripció (dia, mes i any). Data prevista de la dispensació (dia, mes i any). Número d'ordre en cas de tractaments successius o crònics. Visat de les administracions sanitàries, en el seu cas. Informació de protecció de dades en el cos de la recepta.

Model de recepta

D'acord amb la normativa esmentada, les entitats, consultes mèdiques, establiments o serveis sanitaris públics o privats son responsables de la edició, gestió, control i inspecció de la impressió, distribució i entrega de les seves receptes mèdiques privades en suport paper. Per a facilitar el compliment de la norma us facilitarem un model en format PDF de la nova recepta privada en paper, que es pot utilitzar, alternativament, de les següents maneres: Es podrà complimentar directament el formulari en format pdf des del web, o bé es pot guardar l'arxiu pdf en el vostre ordinador per utilitzar-lo tantes vegades com calgui sense haver d'accedir al web. El formulari està dissenyat per a que de forma automàtica es repliquin les dades que siguin idèntiques en el full de recepta i en el full d'informació per al pacient. Podeu arxivar el document per a futures consultes o per a facilitar l'emissió de noves receptes. Caldrà imprimir el formulari i signar a mà els dos cossos de la recepta abans d'entregar-la al pacient. Contempla un espai disponible a la part superior dreta per a la vostra imatge comercial o institucional que, si voleu, podeu compartir amb el logotip del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. També podeu imprimir el model i posteriorment complimentar-lo o signar-lo a mà. Podeu fer servir el model per encarregar l'edició dels vostres propis talonaris de receptes. Lleida, 28 de desembre de 2012