Institució - Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Introducció

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL) és una corporació de dret públic de caràcter professional, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per a qualsevol tipus d’acte, amb estructura i funcionament democràtic.

Fundada

Va ésser fundada l’any 1898 i actualment (2015) figuren inscrit més de 1700 metges i metgesses. El seu funcionament està regulat pels seus Estatuts col·legials, que van ser declarats adequats a la legalitat vigent i inscrits al Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per Resolució del Departament de Justícia JUS3642/2009, d’11 de desembre.

Domicili Social

El domicili social del Col·legi està ubicat a la Rambla d’Aragó núm. 14 pral. de la ciutat de Lleida des del mes d’abril de 1974.

Objectius

Les seves finalitats i funcions estan detallades al capítol II dels esmentats Estatuts. Els objectius més importants del COMLL són:

  • Assumir, dins els seu àmbit territorial, les competències que per llei li han estat atorgades, de forma directa o delegada per a complir les funcions assignades en allò referent a la salut dels  ciutadans i la seva protecció, l’ordenació de l’exercici de la medicina i la conservació dels seus valors ètics.

  • Assumir la representació dels col·legiats/des davant les autoritats i organismes públics, així com també davant entitats privades o particulars, en la defensa dels interessos professionals.

  • Així mateix altres objectius bàsic són el visat i registre de les titulacions de medicina i de les seves especialitats, vigilar l’acompliment del Codi Deontològic i els estatus col·legials, promoure i organitzar cursos de Formació Mèdica Continuada, oferir al col·lectiu serveis de qualitat.

Col·legiació Obligatòria

En la demarcació de Lleida, el Col·legi és l’organisme encarregat del registre dels professionals i de les societats professionals mèdiques, essent la col·legiació obligatòria per a tots els metges i metgesses que desitgen exercir la medicina.

 Lleida, setembre de 2015