Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/55/2018, d'11 de gener, per la qual es modifica la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7542/1654491.pdf