Actualització llistat de metges/metgesses per a peritatges any 2018

Llistat de metges/metgesses per a peritatges any 2018

El Departament  de Justícia ha comunicat que cal procedir, com cada any, a l’actualització dels llistats de perits disposats a actuar davant els òrgans judicials, tant en el cas de la llista que preveu la Llei d'Enjudiciament Civil -LEC- (arts. 341 i ss.) com la dels perits que estan disposats a actuar en els supòsits i condicions de l'Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia, i que es farà tenint en compte el que disposa la LEC

Per aquest motiu el Col·legi ha de facilitar al Departament la llista dels perits disposats a actuar quan siguin cridats en els supòsits que fixa l'ordre.

Per tant, s'ha d'elaborar el llistat amb:

1.- Professionals que actuïn d'acord amb la LEC en la qual els perits facturen a la part que ha demanat els seus serveis i sense subjecció a cap limitació legal d'honoraris. Llistat genèric. 

2.- Professionals disposats a actuar quan siguin cridats en els supòsits i condicions que fixa aquesta l'Ordre JUS/419/2009. En aquest cas inclou les proves pericials encarregades en els supòsits de justícia gratuïta i en els de la jurisdicció penal. Els honoraris en aquest cas són els que fixa l'annex de la disposició. Afegit de l'apartat 1 anterior.

Cal tenir en compte que:

  1. La inclusió en les llistes de perits és totalment voluntària, i que des del moment en què un professional accedeix a les mateixes està subjecte a la possibilitat que sigui cridats per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on es declari la voluntat de treballar. Només podrà excusar el nomenament per les causes establertes a la LEC. En el cas que el perit no accepti el nomenament fet per l’òrgan judicial, sense causa justificada, perdrà el torn de la llista, i en el cas de reiteració, podrà ser exclòs de la mateixa. Per tant cal tenir la disponibilitat necessària per a acceptar el càrrec.

 

  1. Així mateix s’informa que segons el que disposa l’acord 4t de la instrucció 5/2001, de 10 de desembre de 2001, del Ple del Consell General del Poder Judicial, la indicació de l’àmbit d’actuació dels perits s’ha de fer en funció del seu domicili professional. Per tant s’ha de tenir cura que aquesta indicació permeti l’actuació pericial sense que el desplaçament sigui un impediment per l’acceptació del l’encàrrec. Que l’adreça que s’informi a la fitxa del perit ha de ser necessàriament la corresponent al seu domicili professional, no el de l’entitat.

Per a ésser inclosos en aquests llistats caldrà que, com a data límit del dia 9 de gener de 2018  es comuniqui al Col·legi, mitjançant imprès específic (que cal demanar al COMLL) trametent-lo degudament complimentat. Els/les col·legiats/des que actualment figuren inclosos en aquests llistats rebran una notificació personalitzada.

Per a més informació contacteu amb el COMLL.

 

Lleida, desembre de 2017