Tràmits Col·legiació

Documentació a presentar

1.- Títol original de Llicenciat/da en Medicina. En el cas de no disposar-ne, certificació acreditativa de la universitat corresponent de la finalització dels estudis de medicina i

comprovant de pagament dels drets de l’expedició del títol (originals)

2.- Si es posseeix títol de especialista haurà de presentar l’original o en el seu cas la resolució corresponent i justificant del pagament dels drets d’expedició si no es disposa del títol.

3.- DNI (original)

4.- Dues fotografies tipus carnet.

5.- Sol·licitud de col·legiació

5.- Declaració de domicili particular (o per a correspondència) i professional (únic o principal). El domicili professional és imprescindible ubicar-lo en la demarcació territorial d’aquest Col·legi.

7.- Document de domiciliació bancària per a l’atenció de rebuts col·legials.

8.- Si és MIR, fotocòpia del document d’adjudicació de la plaça (Hospital/centre de formació i  especialitat).

9.- Si es procedeix d’un altre Col·legi, és imprescindible

  • Certificat de baixa del Col·legi de Metges de procedència.
  • Abonament en efectiu de la quota d’inscripció fixada en funció dels dies transcorreguts des de la baixa del Col·legi del que procedeix.

Més de  30 dies:  75,00 euros

10.- En cas de primera col·legiació:

  • Declaració de no estar incurs en cap procés jurídic penal que l’incapaciti o inhabiliti per a l’exercici de la professió mèdica.
  • Abonament en efectiu de la quota d’entrada, fixada en 120,00 euros.

11.- Document d’inclusió / no inclusió en l’assegurança de responsabilitat civil professional.

Documentació aconsellable per a l’exercici de la professió

12.- Certificat mèdic d’aptitud psico-física

13.- En cas d’exercir privadament la professió:

  • Afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i/o afiliació a la mutualitat professional corresponent.
  • Alta en el cens de professionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària

14.- Quants altres documents o requisits s’estimin necessaris / oportuns pel Col·legi de Metges on es produirà la col·legiació.

Ens trobareu a:

Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Rambla Aragó, 14 ppal 25002 Lleida

Tfno: 973 27 08 11